.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

I- Algemeen

De koper welke een bestelling overmaart, is door dit feit verbonden aan de verkoopsvoorwaarden.

 

II- Betaling

Al onze zendingen zijn vooraf te betalen, tenzij anders bepaald.

Bij een gebrek aan betaling op de vervaldatum van het geheel of een gedeelte van de factuur, zonder ingebrekenstelling en onverminderd de ondervermelde intresten zal het verschuldigd bedrag verhoogd worden met :

  • Een maandelijkse rente op basis van 1,5% van het verschuldigde bedrag
  • Een forfaitair bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 65 €

 

III-Risico's verbonden aan het transport

Iedere zending(zelf franco zendingen) zijn op risico van de koper.

 

IV-Klachten

Alle klachten dienen ons overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering.

 

V-Leveringstermijn

Onze leveringstermijnen worden te goeder trouw ter inlichting gegeven. Geen enkele bestelling kan geweigerd worden wegens vertraging in de levering.Te late leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.Alle gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle feiten die zich buiten onze wil om voordoen die het ons onmogelijk maken onze verplichtingen na te komen, ontslaan ons van alle verplichtingen zonder enig gevolg.De goederen mogen mogen niet teruggestuurd worden zonder onze voorafgaande schhriftelijke goedkeuring.

VI – Annulatie van uw bestelling

Annulatie door de koper moet ons per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na de bestelling worden genotifieerd.In dat geval zullen onze kosten in rekening worden gebracht en gefactureerd.Alle
prijsaanbiedingen, niet aanvaard per kerende post, blijven zonder verbintenis van onzentwege.

 

VII – Overdracht van eigendom van goederen

Centurybox behoudt zich het eigendom van geleverde goederen aan de klant totdat de totaalprijs van de goederen betaald zijn.

 

VIII – Jurudische betwisting

In geval van betwisting zijn slechts de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

IX – Intellectuele eigendom

De projecten en grafische voorstellen, logos, drukproeven, afbeeldingen en ontwikkelde modellen van verpakkingen, gemaakt, voorgesteld of aangepast door Centurybox zijn eigendom van Century box Mainetti en mogen alleen gebruikt worden mits expliciete schriftelijke toestemming van Century box Mainetti.